Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka (dalej: „Polityka”) określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej www.sti.edu.pl (dalej: „Witryna”) oraz osób rezerwujących i biorących udział w szkoleniach ofertowanych poprzez Witrynę (dalej: „Szkolenia”).
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Witryny (dalej: „Użytkownicy”) osób rezerwujących Szkolenia (dalej: „Zamawiający”) oraz uczestniczących w Szkoleniach (dalej: „Uczestnicy”) jest Michał Szczutkowski i Beata Szczutkowska prowadzący spółkę cywilną pod nazwą „SOFT TISSUE INSTITUTE S.C. z siedzibą w Bełchatowie, os. Dolnośląskie 133, 97-400 Bełchatów, NIP: 769-223-04-63 (dalej: „Administrator”).

II. Rodzaj i podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator za pomocą Witryny przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Dane Uczestników podawane podczas rejestracji na Szkolenie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, tytuł naukowy, numer prawa do wykonywania zawodu, preferencje żywieniowe podczas Szkolenia.
  2. Dane Zamawiających Szkolenia: imię, nazwisko, firma, adres siedziby, numer telefonu, adres email, NIP.
  3. Dane Użytkowników zapisujących się na newsletter: adres email,
  4. Dane Użytkowników korzystających w formularza kontaktowego dostępnego w Witrynie (imię i nazwisko, adres email, informacje zawarte w wiadomości Użytkownika).
 2. Podczas Szkoleń Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: 
  1. Dane osobowe na liście obecności: imię i nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy,
  2. Dane osobowe zawarte na oświadczeniach podpisywanych podczas szkolenia (obowiązek informacyjny RODO, zgoda na wykorzystywanie wizerunku): imię i nazwisko,
  3. Wizerunek Uczestników utrwalony na zdjęciach i filmach wykonanych podczas Szkolenia.
 3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Zamawiającego jest:
  1. umowa łącząca Administratora i Zamawiającego – art. 6 ust. 1 lit. B Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).
  2. obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego (w zakresie, w jakim dane Zamawiającego zostaną utrwalone na dokumentach księgowych) – art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest:
  1. Uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości świadczenia usług szkoleniowych na rzecz Uczestnika oraz komunikacja z Uczestnikiem w związku ze Szkoleniem, w zakresie wskazanym w Regulaminie (o ile Uczestnik nie jest jednocześnie Zamawiającym, którego łączy z Administratorem Umowa) – art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
  2. Zgoda Uczestnika udzielona na oświadczeniu podpisywanym w trakcie Szkolenia (newsletter, zgoda na rozpowszechnianie wizerunku) – art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
 5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:
  1. Zgoda Użytkownika na otrzymywanie wiadomości w ramach newslettera – art. 6 ust. 1 lit. A RODO,
  2. Uzasadniony interes polegający na udzielaniu Użytkownikom odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy w Witrynie, a także na ewentualne skargi lub reklamacje – art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

III. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w następujących celach i zakresie:
  1. imię, nazwisko, numer telefonu, adres email – są wykorzystywane w zakresie niezbędnym do kontaktu z Uczestnikiem w związku z przeprowadzeniem Szkolenia (podanie ich jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w Szkoleniu),
  2. imię, nazwisko, tytuł naukowy, numer prawa do wykonywania zawodu – są wykorzystywane w zakresie niezbędnym do wystawienia certyfikatu lub zaświadczenia dotyczącego uczestnictwa w Szkoleniu (podanie ich jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi Administratorowi wystawienie zaświadczenia lub certyfikatu),
  3. imię i nazwisko, wizerunek Uczestnika – są wykorzystywane w związku ze złożonym przez Uczestnika oświadczeniem o zgodzie na rozpowszechnianie jego wizerunku (złożenie oświadczenia i podanie tych danych jest dobrowolne),
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Zamawiających w następujących celach:
  1. imię, nazwisko, firma, adres siedziby, NIP – są wykorzystywane w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków podatkowych (wystawienie i zarchiwizowanie faktury), podanie tych danych wynika z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  2. imię, nazwisko, firma, numer, telefonu, adres email – są wykorzystywane w zakresie niezbędnym do kontaktu z Zamawiającym w związku z zamówieniem i opłaceniem Szkolenia (podanie ich jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w Szkoleniu i realizacji umowy pomiędzy Zamawiającym i Administratorem)
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  1. Adres email – jest wykorzystywany do wysyłania do wiadomości newslettera do Użytkowników, którzy zapisali się na newsletter (podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi wysyłanie newslettera)
  2. Imię, nazwisko, adres email – są wykorzystywane w celu kontaktu z Użytkownikiem w związku z zadanym przez Użytkownika pytaniem lub skargą poprzez formularz kontaktowy dostępny w Witrynie (podanie danych jest dobrowolne, lecz brak co najmniej adresu email uniemożliwi odpowiedź na pytanie lub skargę).

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane Uczestników przez następujące okresy:
  1. Dane Uczestnika służące do kontaktu z Uczestnikiem w związku ze Szkoleniem – są przetwarzane przez Administratora od czasu dokonania rejestracji na Szkolenie do upływu 90 dni po zakończeniu Szkolenia
  2. Dane związane z wystawieniem certyfikatu lub zaświadczenia o uczestnictwie w Szkoleniu – są przechowywane przez 5 lat licząc od zakończenia roku, w którym odbywało się Szkolenie.
  3. Dane związane z udzieloną przez Użytkownika zgodą na wykorzystanie wizerunku – są przetwarzane bezterminowo, aż do czasu cofnięcia przez Uczestnika zgody na rozpowszechniania wizerunku (przy czym Administrator może zachować oświadczenia o zgodzie i jej cofnięciu dla celów ochrony przed roszczeniami do czasu ich przedawnienia – art. 6 ust. 1 lit F RODO).
 2. Administrator przetwarza dane Zamawiających przez następujące okresy:
  1. Dane związane z obowiązkami podatkowymi (wystawienie i zarchiwizowanie faktury) – są przechowywanie aż do momentu wygaśnięcia obowiązków podatkowych związanych z przechowywaniem tych danych,
  2. Dane Uczestnika służące do kontaktu z Uczestnikiem w związku ze Szkoleniem – są przetwarzane przez Administratora od czasu dokonania rejestracji na Szkolenie do upływu 90 dni po zakończeniu Szkolenia.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez następujące okresy:
  1. Adres email podany na potrzeby wysyłania newslettera – jest przetwarzany aż od czasu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera lub do czasu podjęcia przez Administratora decyzji o rezygnacji z newslettera, (wypisanie z newslettera jest możliwe poprzez link zawarty w wiadomości newslettera lub poprzez wysłanie wiadomości na kontaktowy adres email Administratora wskazany w Witrynie)
  2. Dane podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym – są przetwarzane przez okres rozpatrywania pytania lub skargi Użytkownika i są usuwane po upływie 3 miesięcy od momentu, kiedy sprawa została ostatecznie rozpatrzona.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej niż wynika to z punktów poprzedzających, jeżeli będzie do konieczne ze względu na reklamację lub roszczenie zgłoszone przez Administratora, Użytkownika, Zamawiającego lub Uczestnika (do czasu rozstrzygnięcia sprawy), ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa lub zarządzenie wydane przez sąd, policję lub inne uprawnione podmioty.

V. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator nie weryfikuje prawdziwości danych osobowych podanych przez Witrynę. Jeśli Użytkownik, Zamawiający lub Uczestnik podał dane osób trzecich poprzez Witrynę bezprawnie lub wyrządzając szkodę, Administrator będzie uprawniony do żądania stosownego odszkodowania. Jeżeli działania takie będą stanowić czyn zabroniony, Administrator może przekazać informacje o Użytkowniku właściwym organom publicznym.
 2. Dane osobowe Użytkowników, Zamawiających i Uczestników są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Administrator udostępnia dane osobowe Uczestników, Użytkowników i Zamawiających następującym kategoriom swoich podwykonawców: biuro rachunkowe (wystawianie faktur, rozliczenia), firmy IT (hosting obsługa Witryny, wysyłka newslettera), wykładowcy prowadzący Szkolenia (na potrzeby listy obecności i wystawienia zaświadczeń i certyfikatów), drukarnia (wydruk certyfikatów i zaświadczeń).

VI. Dane osobowe kontrahentów administratora

 1. Administrator przetwarza również dane osobowe:
  1. osób fizycznych będących kontrahentami Administratora lub zamierzającymi podjąć współpracę z administratorem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
  2. osób fizycznych będących pracownikami kontrahentów (niezależnie od formy zatrudnienia), którzy zostali wyznaczeni przez takiego kontrahenta jako osoby odpowiedzialne za współpracę z Administratorem lub za jej nawiązanie, – zwanych dalej łącznie „Przedstawicielami”.
 2. Od momentu pozyskania dany osobowych Administrator przyjmuje funkcję administratora Danych Osobowych Przedstawicieli w rozumieniu RODO.
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane Przedstawicieli: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, konta na portalach społecznościowych).
 4. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Przedstawicieli jest uzasadniony interes Administratora – możliwość nawiązania i kontynuowania współpracy lub kontaktu z kontrahentem, za pośrednictwem Przedstawiciela (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane Osobowe Przedstawicieli będą przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia współpracy pomiędzy Administratorem a kontrahentem. Dane Osobowe mogą zostać usunięte we wcześniejszym terminie – w przypadku uzyskania przez Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania przez Przedstawiciela, a także w przypadku, gdy Administrator uzna, że nie są mu one już potrzebne do osiągnięcia usprawiedliwionego celu (kontaktu z kontrahentem).
 6. Dane Osobowe nie zostaną usunięte przez Administratora w terminie wynikającym z punktu poprzedzającego, jeżeli ich przechowanie będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub będzie niezbędne do dokonania rozliczeń lub dochodzenia roszczeń w związku ze współpracą z kontrahentem lub jego Przedstawicielem.

VII. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

 1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do:
  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
  2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
  4. złożenia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
  5. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika) – przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody,
  6. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  7. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 2. Osoba, której dane dotyczą może złożyć wniosek, pytanie lub żądanie związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@sti.edu.pl

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub otrzymania decyzji lub orzeczenia, które wymuszać będą taką zmianę.
 2. Administrator dołoży starań, aby poinformować o zmianie treści Polityki z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana treści Polityki zostanie obwieszczona poprzez stosowny komunikat w Witrynie lub wysłanie wiadomości na adresy email osób, których dane dotyczą. Ewentualna zmiana Polityki nie będzie naruszać przepisów obowiązującego prawa.

© Copyright 2023 Soft Tissue Institute. All rights reserved.

X
Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj informacje o zbliżających się szkoleniach i promocjach.