Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.sti.edu.pl (dalej: „Witryna”) oraz zasady zapisu i udziału w szkoleniach ofertowanych poprzez Witrynę (dalej: „Szkolenia”).
 2. Administratorem Witryny i organizatorem Szkoleń jest Michał Szczutkowski, Beata Szczutkowska i Paweł Porczyk prowadzący spółkę cywilną pod nazwą „SOFT TISSUE INSTITUTE S.C. z siedzibą w Bełchatowie, os. Dolnośląskie 133, 97-400 Bełchatów, NIP: 769-223-04-63 (dalej: „Organizator”).
 3. Za pomocą Witryny jest możliwe skorzystanie z następujących usług drogą elektroniczną:
  1. Zapoznanie się z opisem Szkoleń Organizatora, z harmonogramem Szkoleń oraz z prezentacją wykładowców prowadzących Szkolenia,
  2. Kontakt z Organizatorem za pomocą danych podanych w zakładce „Kontakt”,
  3. Zapisanie się do Newslettera Organizatora,
  4. Zapisanie się na Szkolenie.
  5. Osoba korzystająca z Witryny (dalej: „Użytkownik”), w celu prawidłowego korzystania z Witryny powinien spełnić następujące wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet, przeglądarka internetowa (Chrome w wersji min …………; Firefox w wersji min …………,; Edge). Wymagania sprzętowe korzystania z Witryny są analogiczne jak wymagania sprzętowe wykorzystywanej przeglądarki.
  6. Korzystanie z Witryny jest bezpłatne (z wyłączeniem Szkoleń) i nie wymaga utworzenia konta Użytkownika w Witrynie.

II. Szkolenia

 1. Szkolenia oferowane poprzez Witrynę są przeznaczone dla lekarzy stomatologów, techników dentystycznych, higienistek stomatologicznych lub innych osób związanych z funkcjonowaniem praktyki stomatologicznej albo z rynkiem stomatologicznym (dalej: „Uczestnicy”).
 2. Szkolenia mogą odbywać się w formie wykładu teoretycznego, wykładu i pokazu, wykładu i warsztatu praktycznego lub jako inne zajęcia o charakterze dydaktycznym. Dokładny opis każdego z ze Szkoleń znajduje się na stronach Witryny.
 3. Zapisy na Szkolenia poprzez Witrynę mogą być dokonywane wyłącznie poprzez podmioty będące przedsiębiorcami, dla których nabycie prawa do udziału w Szkoleniu jest związane z ich działalnością gospodarczą lub zarobkową (dalej: „Zamawiający”). Zapisy na Szkolenia przez inne kategorie podmiotów są możliwe wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem zasad takiego zapisu i uczestnictwa, w formie email lub telefonicznej.
 4. W celu zapisu na Szkolenie należy uzupełnić formularz dostępny w Witrynie. Zakres niezbędnych do podania danych oraz sposób ich wykorzystywania określa Polityka Prywatności opublikowana w Witrynie. Zapisanie się na Szkolenie możliwe jest również w formie telefonicznej lub w formie wiadomości email. W takim wypadku rejestracja następuje zgodnie ze szczegółowymi zasadami wskazanymi przez Organizatora w formie mailowej lub telefonicznej.
 5. W przypadku, gdy Zamawiający i Uczestnik są innymi podmiotami/osobami, osoba dokonująca rejestracji na Szkolenie winna być upoważniona do przekazania Organizatorowi danych osobowych drugiej ze wskazanych osób. Osoba wypełniająca formularz rejestracji ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych danych.
 6. Organizator zapewnia przebieg Szkolenia zgodny z wcześniej opublikowanym w Witrynie programem. Organizator zapewnia wysoki poziom merytoryczny Szkolenia, realizowany przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami. Informacja o wykładowcy znajduje się w Witrynie w zakładce „Wykładowcy” po wybraniu odpowiedniego Szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wykładowcy, gwarantując jednocześnie taki sam poziom merytoryczny nowego prowadzącego. Zmiana z zachowaniem powyższych standardów nie jest podstawą do odstąpienia od umowy dotyczącej Szkolenia z przyczyn dotyczących Organizatora.
 7. Szkolenia odbywają się w terminach podanych na stronach Witryny. Jeżeli nic innego nie wynika z treści opisu Szkolenia, Szkolenia odbywają się w siedzibie Organizatora lub we wskazanej przez Organizatora lokalizacji na terenie miasta Bełchatów.
 8. Organizator wystawia certyfikat ukończenia Szkolenia, a w przypadku Szkoleń zarejestrowanych w Izbie Lekarskiej, wystawia zaświadczenie o odbyciu Szkolenia zawierające odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych. Uczestnik ma prawo do bezterminowego wykorzystywania certyfikatu, w tym poprzez jego wywieszenia w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem zachowania jego oryginalnego wyglądu, w tym oznaczeń Organizatora.
 9. Uczestnicy Szkolenia potwierdzają każdorazowo swoją obecność na Szkoleniu podpisem na liście obecności. Brak wpisu na liście obecności może uniemożliwić wystawienie certyfikatu lub zaświadczenia, bez prawa do rekompensaty z tego tytułu.
 10. Jeżeli co innego nie wynika z opisu Szkolenia w Witrynie, Organizator zapewnia Uczestnikom wszelkie narzędzia i materiały niezbędne do udziału w Szkoleniu.
 11. Uczestnicy mają możliwość wykonywania własnej dokumentacji fotograficznej podczas Szkolenia, która może być wykorzystana wyłącznie na potrzeby własnej praktyki, w szczególności bez prawa rozpowszechniania i dalszego udostępniania zdjęć lub ich wykorzystywania dla własnych celów szkoleniowych. Zgoda na wykonanie własnej dokumentacji fotograficznej nie uprawnia do wykorzystywania wizerunku innych osób, które biorą udział w Szkoleniu.
 12. Organizator po zakończeniu Szkolenia może wysłać Uczestnikom podsumowania Szkolenia i inne materiały o charakterze dydaktycznym. Materiały te mogą być wykorzystywane przez Uczestników wyłącznie na potrzeby własnej praktyki, w szczególności bez prawa rozpowszechniania i dalszego udostępniania materiałów lub ich wykorzystywania dla własnych celów szkoleniowych.
 13. Rezerwacja i wzięcie udziału w Szkoleniu są jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania, że Uczestnik ani Zamawiający nie zorganizują ani nie wezmą udziału jako prowadzący w szkoleniu konkurencyjnym do Szkoleń Organizatora przez okres co najmniej 3 lat od zakończenia Szkolenia. Zobowiązanie to dotyczy zarówno Zamawiającego jak i Uczestnika. Za szkolenie konkurencyjne będzie uważane szkolenie, którego program w części lub w całości będzie powieleniem programu Szkolenia Organizatora, w którym uczestniczył dany Uczestnik.
 14. Naruszenie postanowień 2.11-2.13. będzie uprawniać Organizatora do żądania solidarnie od Uczestnika i Zamawiającego kary umownej w wysokości 100.000 złotych za każde naruszenie, co nie wyłącza prawa do odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody.
 15. Organizator w ramach przygotowania, realizacji i podsumowania Szkolenia może przesyłać Uczestnikom i Zamawiającym w formie email i SMS następujące wiadomości: informacje o zbliżających się terminach, informacje o zmianach dotyczących Szkolenia i inne informacje organizacyjne, informacje dotyczące rozliczeń Szkolenia, wystawienia certyfikatów, zaświadczeń i faktur, podsumowania i podziękowania za udział w Szkoleniu, ankiety satysfakcji, informacje o opublikowaniu materiałów foto i wideo ze Szkolenia.

III. Płatności za Szkolenia

 1. Rejestracja na dane Szkolenie pociąga za sobą obowiązek zapłaty opłaty rejestracyjnej w wysokości 20% ceny podanej w opisie danego Szkolenia.
 2. Opłatę rejestracyjną należy uiścić w terminie 3 dni od dokonania zgłoszenia na Szkolenie, nie wcześniej jednak niż w momencie otrzymania od Organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w formie email (wysłanego na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym).
 3. Niedokonanie opłaty rejestracyjnej w terminie wskazanym w puncie poprzedzającym skutkuje wypisaniem Szkolenia (rozwiązanie umowy na uczestnictwo w Szkoleniu).
 4. O udziale w Szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie opłaty za Szkolenie w całości. W przypadku, gdy Zamawiający dokona zgłoszenia na Szkolenie poprzez Witrynę we wcześniejszym terminie, a następnie opóźni się z zapłatą jakiejkolwiek raty wynagrodzenia za Szkolenie, Organizator może wykluczyć jego zgłoszenie i zastąpić zgłoszeniem Zamawiającego, który dokonał zgłoszenia w późniejszym terminie.
 5. Informacja o wypisaniu ze Szkolenia jest przesyłana na adres email Zamawiającego podany w formularzu rejestracyjnym.
 6. Informacje o wysokości opłat, możliwości uiszczania opłat w ratach oraz termin ich wnoszenia za poszczególne Szkolenia są dostępne w zakładce „Szkolenia” po wybraniu odpowiedniego Szkolenia.
 7. Jeżeli co innego nie wynika z opisu Szkolenia dostępnego w Witrynie, opłatę za Szkolenie należy wnieść zgodnie z poniższym harmonogramem:
  1. Opłata rejestracyjna w wysokości 20% wartości Szkolenia w terminie wskazanym w pkt 3.2. Regulaminu.
  2. Najpóźniej w 40 dniu przed rozpoczęciem Szkolenia należy uiścić pozostałą część płatności wynoszącą 80% wartości Szkolenia.
  3. Jeżeli zgłoszenie ma miejsce na 40 dni (lub mniej) przed rozpoczęciem Szkolenia, należy uregulować 100% należności w terminie wynikającym z pkt 3.2. Regulaminu.
 8. Wpłat opłat za Szkolenia należy dokonywać zgodnie z poniższymi danymi:
  Soft Tissue Institute
  os. Dolnośląskie 113, 97-400 Bełchatów
  mBank: 02 1140 2004 0000 3902 8325 9674
 9.  W przypadku rezygnacji ze szkolenia z uwagi iż wszystkie płatności odbywają się poprzez elektroniczną płatność za pośrednictwem systemu Paynow, bez względu na  czas rezygnacji i przyczynę  zwrot kosztów nastąpi  po potrąceniu kwoty 72 zł ( siedemdziesiąt dwa złote ) z tytułu prowizji pobranej przez system Paynow.
 10. Zamawiający mają możliwość udziału w promocji Organizatora “2500 zł zniżki na cały cykl szkoleń” (dalej: „Promocja”). W ramach promocji Organizator przyznaje rabat w wysokości 2500 złotych brutto każdemu Zamawiającemu, który wykupi u Organizatora cykl minimum 6 (sześciu) Szkoleń w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku płatności za cykl szkoleń w ratach, rabat zostanie przyznany przy ostatnich płatnościach za Szkolenia.
 11. Organizator może odmówić udzielenia rabatu lub cofnąć go w przypadku rezygnacji z udziału w jednym lub kilku Szkoleniach lub odwołania Szkolenia za zwrotem uiszczonej ceny, a także w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w płatności ze strony Zamawiającego. Organizator może odwołać lub zawiesić obowiązywanie Promocji, informując o tym na stronach Witryny, co nie dotyczy tych Zamawiających, którzy uiścili opłatę za cykl 6 Szkoleń w danym roku kalendarzowym przed opublikowaniem informacji o zawieszeniu lub odwołaniu Promocji.

IV. Rezygnacja z udziału oraz odwołanie Szkolenia

 1. Zamawiającemu, który zapłacił za udział w Szkoleniu a nie poinformował Organizatora o swojej nieobecności na 50 dni przed podanym terminem Szkolenia lub odwołał obecność w terminie krótszym niż 50 dni, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 2. Zamawiającemu , który zapłacił za udział w Szkoleniu i odwołał swój udział z wyprzedzeniem większym niż 50 dni zostanie zwrócona wpłacona kwota pomniejszona o 72 zł z tytułu prowizji systemu Paynow (wpłata Zamawiającego 100%ceny – 72 zł = kwota zwrotu)
 3. Zamawiającemu, który wpłacił opłatę rezerwacyjną (20% ceny Szkolenia), a następnie nie uiścił w terminie pozostałej części opłaty, wysyłana jest wiadomość email z ponagleniem. W przypadku, gdy Zamawiający nie uiści zaległej kwoty w terminie 10 dni od otrzymania ponaglenia, Organizator ma prawo wypisać Uczestnika ze Szkolenia z jednoczesnym prawem do zachowania opłaty rezerwacyjnej.
 4. Jeżeli Zamawiający i Uczestnik są różnymi osobami, każdy z nich ma prawo złożyć Organizatorowi oświadczenia w związku ze Szkoleniem, w tym wiążące oświadczenie o rezygnacji z udziału w Szkoleniu.
 5. Rezygnacja ze Szkolenia dla swej ważności musi zostać złożona w formie listownej na adres siedziby Organizatora lub na kontaktowy adres email Organizatora wskazany na stronach Witryny. Datą rezygnacji jest data wpłynięcia ( otrzymania ) oświadczenia o rezygnacji do Organizatora.
 6. W przypadku konieczności odwołania Szkolenia, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników i Zamawiających bezzwłocznie w formie email. Organizator może w takiej wiadomości podać nowy termin Szkolenia. Każdy Zamawiający może sprzeciwić się zaproponowanemu nowemu terminowi szkolenia co oznaczać będzie rezygnację uprawniającą do zwrotu uiszczonej opłaty, Zamawiającemu zostanie zwrócona wpłacona kwota pomniejszona o 72 zł z tytułu prowizji systemu Paynow (wpłata Zamawiającego 100%ceny – 72 zł = kwota zwrotu ). W razie braku sprzeciwu Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania informacji o nowym terminie Szkolenia, przyjmuje się, że nowy termin Szkolenia został zaakceptowany i jest wiążący.
 7. Ewentualny zwrot opłat za Szkolenie jest dokonywany przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, w terminie 7 dni jego wskazania Organizatorowi.

V. Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik Witryny ma prawo złożyć zapytanie lub reklamację dotyczącą funkcjonowania Witryny, wysyłając wiadomość email na adres kontakt@sti.edu.pl. Organizator podejmie starań, aby odpowiedzieć na wiadomość w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 2. Zamawiający ma prawo złożyć reklamację dotyczącą przeprowadzenia Szkolenia w formie listownej na adres siedziby Organizatora lub w formie email na adres kontakt@sti.edu.pl. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje w ciągu 14 dni od zakończenia Szkolenia. Brak reklamacji w powyższym terminie Strony będą uznawać za akceptację wykonania usługi przez Zamawiającego. Organizator udzielać będzie odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 3. Uczestnicy mogą przesyłać drogą e-mailową recenzję Szkolenia, opinie, zarówno pozytywne jak również krytyczne, a także propozycje zmian w programach Szkolenia, tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itp. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora ze szczególną starannością.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zabronione jest przesyłanie przez Użytkowników treści sprzecznych z prawem poprzez Witrynę.
 2. Spory wynikłe z korzystania z Witryny oraz udziału w Szkoleniu będą rozpatrywane przez właściwy sąd, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże w przypadku Użytkowników i Zamawiających korzystających ze Szkolenia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, właściwym sądem będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Prawa do wszelkich materiałów dostępnych w Witrynie (np. zdjęć, grafik, opisów, znaków, oprogramowania) są chronione przez prawo i nie są przenoszone na Użytkownika. Korzystanie bez zezwolenia z tych materiałów (ponad dozwolony użytek wynikający z przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu) jest zabronione.
 4. Niniejszy Regulamin może być zmieniony pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Użytkowników. Zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronach Witryny z wyprzedzeniem 14 dni.

© Copyright 2024 Soft Tissue Institute. All rights reserved.

X
Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj informacje o zbliżających się szkoleniach i promocjach.